Checklist startende ondernemer

Als u een onderneming start, is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U dient een groot aantal zaken te regelen waar u misschien in eerste instantie niet aan zou denken. Wij hebben voor u een handige checklist gemaakt, zodat u uw onderneming een juiste start kunt geven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons opnemen.

Ondernemingsplan

De eerste stap bij het starten van een onderneming is het ondernemingsplan. U bent niet verplicht een ondernemingsplan op te stellen, maar de banken vragen meestal een ondernemingsplan voordat zij bereid zijn u te helpen bij de financiering van uw onderneming. Een goed ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Omschrijving van het plan
 • Marketingplan
 • Financieel plan

Persoonlijke gegevens

U beschrijft uw persoonlijke situatie, uw werkervaring, uw burgerlijke staat, uw eigen vermogen, etc. Ook vermeldt u uw motivatie om een onderneming te starten. Dit onderdeel is van belang om buitenstaanders inzicht te geven in uw situatie.

Omschrijving van het plan

In dit onderdeel omschrijft u waaruit de activiteiten van de onderneming bestaan en waar u de onderneming wilt vestigen. Hierin wordt ook een keuze gemaakt voor de rechtsvorm van de onderneming. De rechtsvorm is van belang voor de van toepassing zijnde belastingen en de aansprakelijkheid.

Marketingplan

Dit plan is gebaseerd op de vijf p’s: plaats, product, prijs, promotie en personeel. De plaats van vestiging is van belang voor onder andere de concurrentie, de bereikbaarheid en de distributie. De p van product staat voor het product of de dienst dat u gaat ontwikkelen of verlenen. In het plan moet uiteengezet worden wat het product of de dienst inhoudt. Ook vermeldt u hierbij welke service u aan de cliënten verleent. Bij de prijs vermeldt u hoe de prijs is opgebouwd. Wat is bijvoorbeeld uw winstmarge, wat is het uurloon etc.

Om het product of dienst te gaan verkopen, dient u het te promoten. In het marketingplan maakt u duidelijk wat u gaat doen voor de promotie van uw product of dienst. Als u van plan bent personeel in dienst te nemen, werkt u in het marketingplan uit hoe u van plan bent met uw personeel om te gaan. Wat gaat u doen om uw personeel te motiveren, wat zijn uw arbeidsvoorwaarden, etc.

Financieel plan

Het financiële plan bevat een aantal onderdelen: een investeringsplan, een liquiditeitsbegroting, een financieringsplan en een exploitatiebegroting. In deze onderdelen geeft u aan wat voor investeringen u denkt nodig te hebben, hoe u deze investeringen denkt te financieren, welke inkomsten u wanneer zult ontvangen, welke uitgaven u wanneer moet doen en wat de verwachte winst zal bedragen. Bij het opstellen van een ondernemingsplan is het verstandig hulp in te roepen van deskundigen. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een ondernemingsplan. Verder kunt u bijvoorbeeld een cursus voor startende ondernemers volgen bij de Kamer van Koophandel.

Inschrijven Kamer van Koophandel

Voordat u zich als ondernemer gaat vestigen, moet u zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is verstandig om bij de inschrijving tevens een landelijk handelsnaamonderzoek te laten plaatsvinden. In beginsel mogen er geen twee ondernemingen met dezelfde naam bestaan. Indien u een bedrijfsnaam kiest die al bestaat loopt u het risico dat u uw bedrijfsnaam moet veranderen. Voor een uitgebreid handelsnaamonderzoek worden wel kosten in rekening gebracht. Voor de hoogte hiervan verwijzen wij u naar de Kamer van Koophandel. Een brochure over handelsnamen kunt u downloaden van de site van de Kamer van Koophandel. In de brochure is ook een aanvraagformulier opgenomen.

Internetsite

Is een eigen website voor u van groot belang, dan kunt u op www.domain-registry.nl controleren of het domein dat u wilt gebruiken al bestaat. U dient dan een ander domein te kiezen.

Aansprakelijkheid

Als u een BV opricht, bent u veelal alleen aansprakelijk voor het door u ingebrachte kapitaal. Soms wordt u als bestuurder aansprakelijk gesteld. Dit zal in beginsel alleen gebeuren bij onbehoorlijk bestuur. U bent in dat geval wel met uw privé-vermogen aansprakelijk. U kunt zich hiertegen verzekeren. Begint u een eenmanszaak, dan bent u aansprakelijk met uw hele vermogen. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan het verstandig zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met een notaris.

Vergunningen en diploma’s

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende soorten vergunningen. Denk hierbij aan milieu- en bouwvergunningen. Bij sommige bedrijfstakken zijn extra diploma’s nodig. Dit zijn de diploma’s bedrijfstechniek en vaktechniek. Deze diploma’s zijn met name nodig voor meer complexe bedrijven. Het is verstandig om ruim voordat u daadwerkelijk de onderneming start bij de gemeente of de Kamer van Koophandel na te gaan of u bepaalde vergunningen of diploma’s nodig heeft.

Risico’s

Als ondernemer moet u nagaan welke specifieke risico’s u loopt. U kunt zich hierover laten informeren door uw assurantietussenpersoon, uw bank of de brancheorganisatie. De belangrijkste risico’s waar u aan moet denken zijn:

 • Ziektekosten (zorgverzekering)
 • Arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • Aansprakelijkheid (beroeps en persoonlijke)
 • Ongevallen

Sociale zekerheid

Werknemers hebben een aantal sociale zekerheden zoals de loondoorbetalingsplicht van werkgevers bij ziekte voor een periode van maximaal 2 jaren. Voor de zelfstandige ondernemer gelden deze wetten niet.

Zorgverzekering

U ontvangt als ondernemer van de Belastingdienst een aanslag premie Zorgverzekeringswet. Naast de premie die u aan uw zorgverzekering betaalt, draagt u dus een aanvullende premie af aan de fiscus. De hoogte van deze premie is afhankelijk van uw inkomen.

Belastingen

Startende ondernemers moeten zich aanmelden bij de Belastingdienst via een Opgaaf Startende Ondernemers. U kunt de opgaaf aanvragen bij de Belastingdienst. Veelal kan ook de Kamer van Koophandel deze inschrijving verzorgen. U kunt dit aangeven indien u uw onderneming bij de KvK inschrijft. Voor de regio waarin wij als accountant fungeren zijn de volgende twee Belastingdiensten de belangrijkste:

Belastingdienst/Noord/kantoor Emmen
Postbus 30056
7800 RC Emmen

Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen
Postbus 418
9700 AK Groningen

Aan de hand van de opgaaf zal voor u worden beoordeeld welke belastingen op u en uw onderneming van toepassing zijn. Als u een eenmanszaak, een v.o.f., een man/vrouw firma, een maatschap of een commanditaire vennootschap bent begonnen krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Veelal bent u ook belastingplichtig voor de BTW. U krijgt door de Belastingdienst een BTW-nummer toegewezen als u een opgaaf startende ondernemers heeft ingestuurd. Neemt u werknemers in dienst, dan bent u ook inhoudingsplichtige voor de loonbelasting.

Als u een besloten vennootschap opricht zult u vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verschuldigd zijn.

Voor alle rechtsvormen geldt overigens wel dat, zodra u begint, u al aan administratieve verplichtingen moet voldoen. De boekhouding moet worden bijgehouden. De boekhouding is niet alleen belangrijk voor het doen van de aangifte, maar geldt ook als bewijs. Voor kleine ondernemers zijn er een aantal vrijstellingen voor de administratie.

Inkomstenbelasting box 1

Voor de inkomstenbelasting zijn de bepalingen van de winst uit onderneming op u van toepassing. Werkt u meer dan 1.225 uur in de onderneming, dan heeft u recht op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit een vijftal onderdelen:

 • Zelfstandigenaftrek en startersaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
 • Meewerkaftrek
 • Stakingsaftrek

De zelfstandigenaftrek is vast bedrag dat u in mindering op het inkomen kunt brengen indien u minimaal 1.225 uren als ondernemer besteedt aan uw onderneming (2019 € 7.280). De zelfstandigenaftrek kan worden verhoogd met de startersaftrek als u in de afgelopen 5 jaren maximaal tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft kunnen gebruiken.

De MKB-winstvrijstelling is een extra afrek op uw winst na de vermindering wegens zelfstandigenaftrek (2019 14%).

Heeft u in een bepaald jaar meer dan 625 uur besteed aan speur- en ontwikkelingswerk, dan heeft u hiervoor recht op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. De hoogte van de aftrek is per situatie verschillend. U dient voor de aftrek over een S&O-verklaring te beschikken. Op deze verklaring wordt ook de hoogte van de aftrek vermeld. U kunt voor algemene informatie en voor de aanvraag van de verklaring terecht bij https://www.rvo.nl.

Voor de meewerkaftrek komt u in aanmerking als uw partner u heeft geholpen in de onderneming. De hoogte van de meewerkaftrek wordt bepaald aan de hand van de winst van de onderneming en het aantal uren dat uw partner in de onderneming heeft gewerkt. In plaats van de meewerkaftrek kunt u uw partner een reële arbeidsbeloning toekennen. Deze beloning kunt u van uw winst aftrekken mits de beloning meer bedraagt dan € 5.000.

Als u met uw onderneming stopt, heeft u recht op de stakingsaftrek. Deze is afhankelijk van de winst die u behaalt bij verkoop van uw onderneming en bedraagt maximaal € 3.630 (2019).

Naast bovenstaande mogelijkheden kunt u als ondernemer ook een fiscale oudedagsreserve opbouwen. U kunt deze reserve alleen opbouwen als u aan het urencriterium voldoet en jonger dan 65 jaar bent. Het opbouwen van deze reserve houdt eigenlijk in dat u de belastingbetaling uitstelt. Bij het staken van uw onderneming kunt u de fiscale oudedagsreserve gebruiken om een lijfrente aan te kopen. De naam reserve is enigzins misleidend: feitelijk is het geen reserve maar een administratief potje waarover u nog geen inkomstenbelasting hebt betaald. Bij staking van de onderneming zult u of over dit potje fiscaal moeten afrekenen of een lijfrente bij een verzekeraar aankopen. Deze periodieke lijfrenteuitkeringen zijn dan als nog belast met inkomstenbelasting.

NB: Bovenstaande fiscale faciliteiten zijn alleen van toepassing voor u als zelfstandig ondernemer en niet voor een BV.

Inkomstenbelasting box 2

Als u een BV opricht zullen bepaalde voordelen uit de BV bij u worden belast in box 2 met 25% (2019) inkomstenbelasting. U moet hierbij denken aan dividenduitkeringen en vervreemdingsvoordelen. Een vervreemdingsvoordeel is de waardestijging van de aandelen (of BV) bij verkoop of liquidatie.

BTW

Voor de BTW (ook wel omzetbelasting) bent u ondernemer als u een zelfstandig bedrijf of beroep uitoefent. Deze eis is afwijkend van de eis die de inkomstenbelasting stelt aan het ondernemerschap. Als u ondernemer voor de BTW bent, heeft dat nog niet tot gevolg dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Omgekeerd bent u wel ondernemer voor de BTW als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

U bent BTW verschuldigd over uw omzet. Er is één algemeen percentage van 21% voor de BTW. Het tarief van 21% (2019) wordt toegepast op alle diensten en goederen die niet onder een uitzondering vallen. Er zijn twee uitzonderingen op het algemene tarief.

De eerste uitzondering is het 9% tarief (2019). Dit tarief is van toepassing op bepaalde goederen en diensten (eten, drinken, campings, sportverenigingen etc.). Door het verlaagde tarief toe te passen worden deze goederen en diensten toegankelijker gemaakt.

De tweede uitzondering is het 0% tarief. Dit tarief geldt wanneer u goederen en diensten levert aan een buitenlandse ondernemer. Het 0% tarief dient niet verward te worden met de vrijstellingen voor de BTW. Indien een dienst of goed is vrijgesteld, heeft u geen recht op vooraftrek. Wordt het 0% tarief toegepast, dan heeft u wel recht op vooraftrek. Vooraftrek houdt in dat u recht heeft de door u betaalde BTW in aftrek te brengen.

Het is zinvol om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling voor de BTW. Als u hiervoor in aanmerking komt, kan dat betekenen dat u geen BTW hoeft af te dragen of dat u van een aantal administratieve verplichtingen wordt ontheven.

Vennootschapsbelasting

Indien u een BV heeft opgericht is de BV belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over de winst zal de belasting worden geheven. De vennootschapsbelasting bedraagt tot een winst van € 200.000 19% (2019), daarboven wordt dit percentage verhoogd naar 25%.

Loonbelasting

Als u personeel in dienst neemt als BV of als zelfstandige ondernemer, wordt u inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. De inhoudingsplichtige dient loonbelasting in te houden op het looninkomen van de werknemer.

Als u een werknemer in dienst heeft genomen, dan moet u dat bij de Belastingdienst melden. U moet u ook aanmelden bij de uitvoeringsinstituur werknemersverzekeringen.
De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om de werkgelegenheid te bevorderen. Deze maatregelen betreffen voornamelijk het in dienst nemen van langdurig werklozen en/of arbeidsongeschikten. Als u van plan bent werknemers in dienst te nemen, dan is het verstandig om u hierover uitvoerig te laten informeren.

Als u een BV heeft, dan valt het arbeidsinkomen van de directeur-grootaandeelhouder onder de loonbelasting. De BV is dan inhoudingsplichtige. Dit houdt in dat de BV verplicht loonbelasting moet inhouden over de beloning. Een directeur-grootaandeelhouder (minimaal 5% aandelenbezit in de BV) moet een salaris van minimaal 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in een vergelijkbaar bedrijf, met een minimum van € 45.000 (2019) ontvangen. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Hierover kunt u afspraken maken met de Belastingdienst.

Pensioenvoorziening

Toen u nog in loondienst was werd er waarschijnlijk keurig pensioen voor u opgebouwd. Nu u voor uzelf bent begonnen, moet u zelf voor uw oudedag zorgen. U kunt uw pensioen in eigen beheer opbouwen door bijvoorbeeld te gaan beleggen, maar u kunt de pensioenopbouw ook uit handen geven.

Indien u een IB-onderneming heeft, kunt u op de volgende manieren pensioen opbouwen:

 • Deelname in een bedrijfs- en beroepspensioenfonds
 • Stakingswinst gebruiken voor de aankoop van een lijfrente
 • Afsluiten van een lijfrenteverzekering
 • Banksparen
 • Sparen of beleggen

Heeft u een BV opgericht, dan zijn dit voor u de mogelijkheden:

 • Gebruik maken van een bedrijfspensioen bij een verzekeraar
 • Afsluiten verzekeringsovereenkomst met een levensverzekeringsmaatschappij
 • Banksparen
 • Sparen of beleggen

Natuurlijk kunt u in beide gevallen ook een combinatie van bovenstaande mogelijkheden gebruiken om een pensioen op te bouwen.

Nuttige informatiebronnen

Handige internetadressen

Wij verwijzen u ook naar onze pagina Startende werkgever