Vrijwilligersregeling

Als u met vrijwilligers werkt kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. In dat geval hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Aan het toepassen van de vrijwilligersregeling zijn wel enkele voorwaarden verbonden.

In deze handreiking komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wanneer is iemand een vrijwilliger
 • De vrijwilligersvergoeding
 • Regelhulp vrijwilligers
 • Uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding

Wanneer is iemand een vrijwilliger

Iemand wordt onder de volgende voorwaarden beschouwd als een vrijwilliger:

 • De persoon is niet in fictieve dienstbetrekking én doet de werkzaamheden niet voor zijn beroep.
 • De werkzaamheden worden verricht voor:
  • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of
  • daarvan is vrijgesteld.
  • een sportvereniging of sportstichting.
  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
 • De vrijwilliger ontvangt een beloning die binnen de grenzen van de vrijwilligersvergoeding blijft.

De vrijwilligersvergoeding

Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. De vrijwilligersvergoeding mag niet hoger zijn dan:

 • maximaal € 170 per maand én
 • maximaal € 1.700 per kalenderjaar

Per uur mag u maximaal € 5,00 (2018: € 4,50) betalen. Voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar geldt een maximum van € 2,75 (2018: € 2,50) per uur. U hoeft geen urenadministratie bij te houden. Als u per activiteit betaalt, moet de vergoeding  worden omgerekend naar een vergoeding per uur.

Is de vergoeding hoger dan de maximumbedragen dan moet u loonheffingen inhouden en afdragen.

Regelhulp vrijwilligers

Voor commerciële organisaties en non-profitorganisaties in de sport en voor non-profitorganisaties in het algemeen is er een Regelhulp Vrijwilligers beschikbaar. Deze regelhulp geeft een indicatie of een medewerker onder de vrijwilligersregeling valt.

Let op: Uitbetaling van vrijwilligersvergoeding
U kan de vrijwilligersvergoeding het beste uitbetalen in het jaar waarin de vrijwilligerswerkzaamheden zijn verricht. De vrijwilligersvergoeding is loon als het totaal van de uitbetaalde vergoedingen in een jaar hoger is dan € 1.700 per jaar. Deze regel is ook van toepassing als deze vergoedingen betrekking hebben op verschillende jaren.