Aangesloten bij:
Ondernemersmagazine

Startende ondernemer?

Startende werkgever?

Uw reactie of vraag
Inloggen als
Klant
Gast


Links en zoeken


Contactgegevens
Ons emailen


Disclaimer
Algemene voorwaarden
Privacy statement


Home
BAKKER & BAKKER
accountants en adviseurs


Klantensite
Fiscale databank Nieuwsbrieven

Ondernemersmagazine

Voor het laatst bijgewerkt op: 19 oktober 2004

Inleiding
Ons magazine voor ondernemers is bedoeld voor ondernemers uit het midden en kleinbedrijf en geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale faciliteiten die bij de belastingaangifte van belang kunnen zijn.
Daarnaast worden in beknopte vorm de verschillende Ondernemingsrechtsvormen behandeld.

Inleiding fiscale faciliteiten
(Startende) ondernemers zijn zeer nieuwsgierig naar fiscale faciliteiten waarvan zij gebruik kunnen maken. In onderstaand verhaal geven wij u een opsomming met toelichting van de belangrijkste en meest gebruikte fiscale faciliteiten.

Inhoudsopgave fiscale faciliteiten


Meewerkaftrek of Meewerkcontract/zelfstandige beloning
Meewerkende echtgenoot/echtgenote
Als uw echtgenoot geen medevennoot of maat is in uw onderneming, maar er wel ten minste 525 uren per jaar in meewerkt, kunt u gebruik maken van de meewerkaftrek of een meewerkbeloning toekennen. De onderneming is voor rekening en risico van de ene echtgenoot, terwijl de andere geen risico draagt en geen beloning voor de verrichte werkzaamheden ontvangt.

Meewerkaftrek
Als uw echtgenoot meewerkt in uw onderneming geldt in principe de meewerkaftrekregeling. U mag minimaal 1,25% en maximaal 4% van de winst aftrekken van uw inkomen. De partner is over deze aftrek geen belasting verschuldigd. De hoogte van het percentage is afhankelijk van het aantal meegewerkte uren. Bij verlies heeft u geen recht op aftrek. Ongehuwd samenwonenden (> 6 maanden) kunnen ook gebruik maken van de meewerkaftrek.

Tabel Meewerkaftrek 2004

MeewerkurenAftrek
525-8741,25%
875-1.2242%
1.225-1.7493%
1.750 of meer4%

Meewerkcontract/zelfstandige beloning
In de meewerksitutatie kunnen u en uw echtgenoot ook afzien van de meewerkaftrek en kiezen voor een andere regeling: de zelfstandige beloning. U betaalt als ondernemer een reële arbeidsbeloning aan uw meewerkende echtgenoot. De beloning komt in mindering op de winst en uw echtgenoot moet er zelf belasting en premies volksverzekeringen over betalen. U kunt hier een belastingvoordeel mee behalen indien u een hoger percentage belasting betaalt over uw laatst verdiende euro dan uw echtgenoot.
Kiest u niet uitdrukkelijk voor de reële arbeidsbeloning, dan gaat de fiscus uit van de meewerkaftrekregeling. Om van de reële arbeidsbeloning gebruik te kunnen maken en in mindering op uw winst uit onderneming te brengen, zijn drie belangrijke voorwaarden gesteld:

 1. er moet een schriftelijke overeenkomst zijn
 2. er moet sprake zijn van een reële arbeidsbeloning
 3. de beloning moet minimaal € 5.000 (2004) zijn

Een model voor een meewerkcontract is op ons kantoor aanwezig.

De zelfstandige arbeidsbeloning voor meewerkende partners bij ongehuwd zijn is ook mogelijk. Een schriftelijke overeenkomst is niet nodig. U dient er rekening mee te houden dat bij ongehuwd zijn de fiscus het meewerken al snel aanmerkt als een (fictieve) dienstbetrekking (doorgaans 2 dagen per week werk tegen minimaal 40% van het minimum loon). In die situatie moeten loonbelasting en premies volksverzekeringen op de beloning in mindering moet worden gebracht.

Wij adviseren u de meewerkbeloning daadwerkelijk aan uw meewerkende echtgenoot/partner uit te betalen. Begin

Zelfstandigen- en startersaftrek en aftrek speur- en ontwikkelingswerk
Zelstandigenaftrek
Bent u zelfstandig ondernemer, jonger dan 65 jaar (aanvang kalenderjaar) en besteedt u tenminste 1.225 uren per jaar aan het feitelijk drijven van uw onderneming, dan kunt u gebruik maken van deze aftrekpost. Werkt uw echtgenoot ten minste 525 uren per jaar mee in de onderneming, dan hoeft u er zelf maar 875 uren aan te besteden. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst. Geniet u ook inkomen uit andere werkzaamheden dat in box I wordt belast, dan dient de totaal bestede tijd aan al uw werkzaamheden grotendeels te worden besteed aan uw onderneming(en).
Voor een vrouwelijke ondernemer geldt in het jaar van bevalling een urennorm van 700 in plaats van 1.225.

Startersaftrek
Als u in de vijf voorafgaande kalenderjaren maximaal twee keer de zelfstandigenaftrek heeft genoten en u in een of meer meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met de startersaftrek. Deze aftrek bedraagt voor het kalenderjaar 2004 € 1.941.

Aftrek wegens speur- en ontwikkelingswerk
Wat is speur- en ontwikkelingswerk? Hieronder wordt verstaan werkzaamheden in het kader van technisch wetenschappelijk onderzoek. De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met deze extra aftrek indien:

 1. in het kalenderjaar ten minste 625 uren aangewezen werkzaamheden in het kader van speur- en ontwikkelingswerk worden verricht, waarbij het S & O werk onderdeel moet zijn van het totaal aantal uren dat belastingplichtige besteedt aan het voor eigen rekening feitelijk drijven van een onderneming (voor vrouwelijke ondernemers geldt in het jaar van de bevalling een urennorm van 360 i.p.v. 625).
 2. u voor deze werkzaamheden een S & O verklaring van de belastingdienst heeft gekregen
 3. u voldoet aan de administratieve verplichtingen inzake de registratie van:
  - aard en inhoud van deze S & O werkzaamheden
  - aan de S & O werkzaamheden bestede uren.
 4. u een accountantsverklaring omtrent juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens inzake S & O heeft gekregen

Voldoet u aan de voorwaarden voor S & O aftrek, dan wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 11.000. Heeft u naast de S & O aftrek ook recht op startersaftrek, dan wordt de S & O aftrek verhoogd met € 5.500 (2004). De maximale S & O aftrek bedraagt dus € 16.500.

De volgende tabel geeft de bedragen van de zelfstandigenaftrek weer over het jaar 2004 (exclusief S & O aftrek):

Winst
vanaf
Winst
tot
Basis-
aftrek
Starters-
aftrek
Totale
aftrek
€ 0€ 12.850€ 6.585€ 1.941€ 8.526
€ 12.850€ 14.905€ 6.122€ 1.941€ 8.063
€ 14.905€ 16.965€ 5.660€ 1.941€ 7.601
€ 16.965€ 48.595€ 5.045€ 1.941€ 6.986
€ 48.595€ 50.650€ 4.604€ 1.941€ 6.545
€ 50.650€ 52.710€ 4.118€ 1.941€ 6.059
€ 52.710€ 54.765€ 3.634€ 1.941€ 5.575
€ 54.765en meer € 3.194€ 1.941€ 5.135

Is het resultaat van uw onderneming negatief, dan heeft u recht op een basisaftrek van € 6.585 (eventueel verhoogd met de startersaftrek en S & O aftrek). Begin

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek/desinvesteringsbijtelling
Investeringen
Bij investeringen in bedrijfsmiddelen kan een percentage van het totale investeringsbedrag in mindering op de fiscale winst worden gebracht. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de totale investeringen die u in een boekjaar heeft gedaan. Bij de bepaling van het totale investeringsbedrag is niet van belang of u voor de betreffende investering al een factuur heeft gehad of betaling van de factuur heeft plaatsgevonden. Tekent u in december van dit jaar een contract voor de levering van een nieuwe machine in het volgend jaar, dan is dit een investering voor het huidige jaar en bepaalt deze investering dus mede de hoogte van het aftrekpercentage in dit jaar.
De aftrekpercentages worden in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldend voor het jaar 2004:

Meer danNiet meer danAftrek
€ 2.000 € 33.000 25%
€ 33.000 € 65.000 22%
€ 65.000 € 96.000 19%
€ 96.000 € 127.000 16%
€ 127.000 € 159.000 13%
€ 159.000 € 191.000 11%
€ 191.000 € 223.000 8%
€ 223.000 € 254.000 5%
€ 254.000 € 286.000 3%
€ 286.000 en meer 0%

Het totaal bedrag aan investeringen moet meer bedragen dan € 2.000 (2004).

De volgende investeringen zijn uitgesloten van de investeringsaftrek:

 1. bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag minder dan € 450
 2. bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om voor meer dan 70% aan derden ter beschikking te worden gesteld (denkt u hierbij aan verhuur)
 3. gronden, inclusief ondergrond van bedrijfspanden
 4. woonhuizen en woongedeelten van gebouwen
 5. personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg (geen grijs kenteken)
 6. vaartuigen voor representatie
 7. effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen e.d.
 8. bedrijfsmiddelen die door de minister zijn aangewezen
 9. transacties tussen naaste verwanten, echtgenoten en daarmee gelijkgestelden.

Voorbeeld

Investeringen in 2004
Machine € 20.000
Perceel grond € 20.000
Computer € 10.000
Overig € 400
Totaal € 50.400
Uitgezonderd€ 20.400
Premie over€ 30.000

De investeringsaftrek bedraagt 25% over € 30.000 = € 7.500.

Desinvesteringen
Bij investeringen heeft u recht op investeringsaftrek. Uw fiscale winst wordt met deze aftrek verlaagd. Bij verkoop van bedrijfsmiddelen waarvoor u in het verleden investeringsaftrek heeft gehad, moet een fiscale bijtelling worden berekend: de zogenaamde desinvesteringsbijtelling. Uw fiscale winst en daarmee uw belastingaanslag wordt hierdoor verhoogd. Ook ruil, schenking en onttrekking aan de onderneming geeft aanleiding tot deze bijtelling. De termijn waarbinnen verkoop aanleiding geeft tot een bijtelling is vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.
De desinvesteringsbijtelling wordt per desinvestering berekend en bedraagt het percentage dat oorspronkelijk als investeringsaftrek gold vermenigvuldigd met het desinvesteringsbedrag. De bijtelling kan nooit meer bedragen dan indertijd als investeringsaftrek is genoten.

Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bestaan er ook nog de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek. Hiertoe dient men te investeren in bedrijfsmiddelen die bij ministeriële regeling zijn vastgelegd. Begin

Scholingsaftrek
Deze regeling is per 1 januari 2004 vervallen. Begin

Fiscale oudedagsreserve (FOR)
De naam reserve heeft ons inziens een wat misleidend karakter. U krijgt al snel de indruk dat deze reserve een appeltje voor de dorst is en dat is het zeker niet. De oudedagsreserve die ondernemers mogen opbouwen, kan worden gezien als een uitstel van belastingbetaling. Door gebruik te maken van deze faciliteit wordt het belastbare inkomen verminderd en wordt daardoor de belastingaanslag over het betreffende jaar lager. Echter de fiscus kent het gezegde "van uitstel komt afstel" niet. Over de in de loop van de jaren opgebouwde reserve moet namelijk ondermeer in de hieronder vermelde situaties belasting worden betaald.

Wie kan van deze mogelijkheid gebruik maken?
U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken indien u winst uit onderneming geniet en recht heeft op zelfstandigenaftrek, derhalve dient u dus te voldoen aan dezelfde voorwaarden als vermeld bij de zelfstandigenaftrek. De reserve geldt per ondernemer. Heeft u meerdere ondernemingen, dan kunt u slechts één maal aan deze reserve toevoegen. Als u meewerkt in de onderneming van uw partner, geniet u geen winst uit onderneming en kunt u dus geen gebruik maken van deze fiscale faciliteit. Ook een besloten vennootschap kan geen gebruik maken van de oudedagsreserve. U kunt elk jaar opnieuw bepalen of u wilt toevoegen aan deze reserve.
U bent verplicht de stand van de fiscale oudedagsreserve te vermelden op uw fiscale balans.

Bedrag van de toevoeging aan deze reserve
In 2004 kan aan deze reserve worden toegevoegd:
12% van de fiscale winst uit onderneming. Er kan niet meer dan € 10.799 worden toegevoegd.

Wel of geen toevoeging
U kunt elk jaar beslissen of u wilt toevoegen aan de reserve. Alleen het bedrag dat u wilt toevoegen kunt u niet zelf beslissen, dat ligt vast in de wet. Begin

Stakingsaftrek
De stakingsaftrek geldt voor een ondernemer die winst behaalt met staking van een of meer gehele ondernemingen waaruit als ondernemer (dus niet als medegerechtigde) winst wordt genoten.
De stakingsaftrek bedraagt de laagste van de twee onderstaande bedragen:

 • de behaalde stakingswinst;
 • € 3.630 verminderd met eerder genoten stakingsaftrek (het maximum geldt per ondernemer en niet per onderneming)

Voor ondernemers die een onderneming staken die op 1 januari 2001 reeds bestond, geldt een tijdelijke verhoging van de stakingsaftrek. Deze stakingaftrek bedraagt voor deze situatie in 2004 € 5.808. Dit bedrag wordt in de volgende jaren elk jaar verminderd tot € 3.630 in het jaar 2006.

Aftrekbeperking kosten
Wellicht geen ondernemersfaciliteit, maar toch willen wij de aftrekbeperking in de kostensfeer behandelen. Het is altijd vervelend om achteraf van de accountant te horen dat bepaalde kosten niet (volledig) op de winst in mindering kunnen worden gebracht.
De kosten die een ondernemer maakt in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf, zijn in principe voor 100% aftrekbaar van de winst. Uitgezonderd van (volledige) aftrek zijn ondermeer de volgende kosten:

Kosten voor de ondernemingAftrek
Vaartuigen voor representatie0%
Geldboetes0%
Voedsel/drank/genotmiddelen90%
Representatie90%
Congressen/seminars90%
Studiereizen 90%


Specifieke kosten voor ondernemerAftrek
Telefoonabonnementen in woning0%
Persoonlijke verzorging0%
Aktentassen0%
Kleding excl. werkkleding0%
Literatuur excl. vakliteratuur0%
Privé-tekstverwerkers0%
Privé-auto per km.€ 0,18

Relatiegeschenken en kantinevoorzieningen zijn met ingang van 1999 wel volledig aftrekbaar. Begin

Kleine-ondernemersregeling in de btw
U komt in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling indien de door u over 2004 af te dragen btw (na aftrek van voorbelasting) minder bedraagt dan € 1.884. Op grond van deze regeling hoeft u een deel van de verschuldigde btw niet af te dragen. Bedraagt de af te dragen btw minder dan € 1.345, dan hoeft u de btw in haar geheel niet af te dragen. Is de af te dragen btw meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.884, dan is de korting als volgt te berekenen: 2,5 x (€ 1.883 minus de af te dragen btw).
Deze korting dient overigens voor de inkomstenbelasting wel tot de winst uit onderneming te worden gerekend. Deze regeling geldt niet voor naamloze of besloten vennootschappen. Begin

TIP: Het kan aantrekkelijk zijn bepaalde inkopen/investeringen "naar voren te halen". De voorbelasting kunt u dan nog in 2004 verrekenen en komt u wellicht dan wel in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Bedrijfsspaarregelingen: de spaarloonregeling
Bij de spaarloonregeling wordt door de werknemer van het bruto loon gespaard. Dit kan van het normale maandelijkse loon geschieden of van bijzondere beloningen zoals gratificaties en vakantietoeslag.
Het te sparen bedrag, spaarloon genoemd, wordt voor alle heffingen van het loon afgetrokken en gestort op een geblokkeerde bankrekening. Na 48 maanden is het bedrag onbelast beschikbaar. Het maximale spaarloon bedraagt € 613 per jaar (2004).
U moet als werkgever over het spaarloon een heffing betalen van 15% van het spaarloon. De afdracht van deze heffing gebeurt bij de aangifte loonbelasting. Begin

Inleiding ondernemingsvormen
De meeste ondernemingen beginnen als eenmanszaak. Sommige ondernemers werken samen met een partner en kiezen voor een vennootschap onder firma (v.o.f.) of maatschap. Vaak blijft het bedrijf in de gekozen rechtsvorm hangen. Het is goed mogelijk dat een andere rechtsvorm fiscaal aantrekkelijker is of beter is voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de eigenaar(s). In dit hoofdstuk passeert een aantal ondernemingsvormen de revue. Voor sommige is een notariële akte nodig. Andere rechtsvormen kunt u zonder tussenkomst van de notaris regelen.
De volgende ondernemingsvormen worden behandeld:


Voor het gemak en de leesbaarheid spreken wij in dit hoofdstuk van ondernemer en vrouw. Wellicht overbodig: u kunt voor ondernemer ook onderneemster en voor man ook vrouw lezen.

De eenmanszaak
De meeste ondernemers beginnen met een eenmanszaak. Dat is snel en gemakkelijk. Een bezoek aan de Kamer van Koophandel en de ondernemer in spe is
starter geworden. Een notariële akte is niet vereist voor de oprichting van een eenmanszaak. Het is evenwel goed mogelijk dat de eenmanszaak niet de meest gunstige ondernemingsvorm is. U doet zaken op eigen rekening en risico en dat betekent dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden van de zaak. En als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan kunnen crediteuren ook aanspraak maken op het vermogen van uw vrouw. Eigenaars van een eenmanszaak doen er verstandig aan om hun aansprakelijkheid goed in de gaten te houden. Het kan ook fiscaal aantrekkelijk zijn om de eenmanszaak om te zetten in een andere ondernemingsvorm.
Als de ondernemer zijn winst ziet stijgen naar ongeveer € 150.000 op jaarbasis, dan is het aan te raden om de mogelijkheden van een BV nader te bestuderen. Bij deze winst valt het belastbaar inkomen waarschijnlijk in de hoogste belastingschijf. Het kan aantrekkelijk zijn om in loondienst bij de eigen BV te gaan en de winst (na aftrek van uw salaris) als dividend uit te laten keren.
Toch aarzelen veel ondernemers om hun eenmanszaak om te zetten in een andere rechtsvorm. Sommigen menen dat het oprichten van een BV erg duur is of dat er veel tijd mee gemoeid is; anderen zien er tegen op dat zij een grote som geld zouden moeten inbrengen (minimaal € 18.000). Al deze overwegingen moeten naar het land der fabelen worden verwezen. De kosten voor een oprichtingsakte zijn door fiscale voordelen in korte tijd terugverdiend. Ook de wachttijd bij het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar bij het ministerie van Justitie, die nodig is voor het oprichten van een BV, is aanmerkelijk korter geworden (drie tot vijf weken). De storting op de aandelen hoeft niet contant, maar kan ook door inbreng in natura, bijvoorbeeld van het huidige bedrijf. Er is dan helemaal geen contant geld mee gemoeid. Meer over de BV als rechtsvorm vindt u verder in dit hoofdstuk. Begin

De maatschap
De maatschap is voor vrije beroepsbeoefenaars, zoals artsen, accountants en fysiotherapeuten een geliefde ondernemingsvorm. Maar ook in de agrarische sector wordt de maatschap vaak gebruikt.
De deelnemers in een maatschap - de 'maten' - stoppen arbeid, geld of goederen in de maatschap. Niet elke maat hoeft een gelijk deel in te brengen. Welke verplichtingen de maten ten opzichte van elkaar hebben, is vastgelegd in de maatschapsovereenkomst. De wet zegt weinig over de rechten en plichten van de maten in een maatschap. De maten moeten dus zelf goede en duidelijke afspraken maken.
Wettelijk is vastgelegd, dat de bevoegdheden van de individuele maten beperkt zijn tot beheersdaden. Dit zijn handelingen die met het dagelijks werk te maken hebben (bijvoorbeeld het afleggen van visites bij een doktersmaatschap of het controleren van jaarverslagen bij een accountantsmaatschap). Beschikkingshandelingen zijn handelingen die buiten de normale bedrijfsactiviteiten vallen zoals bijvoorbeeld het kopen van een pand. Deze mogen alleen door de maten gezamenlijk worden gedaan. Zij kunnen uit hun midden een vertegenwoordiger kiezen, die bevoegd is overeenkomsten te sluiten voor de maatschap en alle maten. Wat maten mogen en kunnen is verder vastgelegd in het doel van de maatschap, de volmacht die de andere maten hebben gegeven en de afspraken in het maatschapscontract.
Maten zijn voor gelijke delen aansprakelijk. Als een crediteur een schuld van € 30.000 komt innen bij een maatschap met drie partners, dan krijgt hij van elke maat € 10.000.
Bij het opstellen van een maatschapsovereenkomst kunt u gebruik maken van een standaardcontract. Het is echter verstandig om de hulp van een deskundige in te roepen. Juist omdat de wettelijke richtlijnen summier zijn, zijn goede afspraken over de samenwerking noodzakelijk. De (financiële) belangen zijn immers vaak groot. Normaal gesproken krijgt elke maat een deel van de winst (of verlies) van de maatschap. Hoe groot zijn aandeel is, hangt af van zijn inbreng in de maatschap. In het maatschapscontract kan ook een andere verdeelsleutel zijn opgenomen. Het is niet mogelijk om één van de maten alle winst te laten ontvangen. Wel kan één maat alle verliezen dragen.
Een maatschap hoeft niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
Begin

De vennootschap onder firma
Een vennootschap onder firma (v.o.f.) is vergelijkbaar met een maatschap. Het verschil tussen beide rechtsvormen is het onderscheid tussen privé-vermogen en vennootschapsvermogen. Bij een gewone vennootschap is er geen sprake van een maatschapsvermogen. Een v.o.f. kent een vennootschapsvermogen. Dit bestaat uit de inbreng van de vennoten plus de winst van de vennootschap. Dit betekent niet dat de vennoten geen persoonlijke aansprakelijkheid hebben. Integendeel, crediteuren kunnen hun schuld verhalen op het privé-vermogen van elke partner als het afgescheiden vennootschapsvermogen niet groot genoeg is om de schuld te dekken. Andersom is het niet mogelijk: privé-crediteuren kunnen geen beroep doen op het zakelijk vermogen van de v.o.f. en ook niet op het privé-vermogen van de andere partners.
Voor de oprichting van een v.o.f. is geen notariële akte nodig. Het is zelfs niet verplicht om een vennootschapscontract op te stellen. Het is echter aan te bevelen om wel een contract te maken en daar ook een deskundige bij in te schakelen. Onderwerpen die in het v.o.f. contract kunnen staan zijn:

Met name dit laatste is van belang, want elk van de vennoten kan de v.o.f. binden. Een verkeerde handeling van één van de partners kan nare gevolgen hebben voor alle partners, ook in hun privé-vermogen. Anders dan bij een maatschap zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk. Een schuld van € 90.000 kan dus ten volle geïnd worden bij elk van de vennoten. Onderling moeten zij ervoor zorgen dat elke vennoot € 30.000 bijdraagt. Begin

De commanditaire vennootschap
Een commanditaire vennootschap (c.v.) is een bijzondere v.o.f. Een c.v. kent twee soorten vennoten: beherende vennoten die vergelijkbaar zijn met de firmanten in een v.o.f. en commanditaire vennoten of stille vennoten, die alleen een rol als geldschieter hebben en geen werk verrichten voor de vennootschap. De commanditaire vennoten hebben een bijzondere positie. Zij zijn aansprakelijk tot het bedrag dat zij in het bedrijf hebben gestoken. Hun privé-vermogen blijft buiten het bereik van eventuele schuldeisers van de c.v. mits zij geen beheersdaden verrichten en dus enkel en alleen als geldschieter bij het bedrijf betrokken zijn! De beherende vennoten zijn wel volledig hoofdelijk aansprakelijk.
Een commanditaire vennoot deelt mee in de winst. Welk deel van de winst hij krijgt, staat beschreven in het vennootschapscontract. Bij een c.v. is geen notariële oprichtingsakte vereist. Het is zelfs niet verplicht om een contract te hebben, want mondelinge afspraken zijn ook bindend. Maar net als bij de v.o.f. is het van belang om de afspraken schriftelijk vast te leggen om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen of op te lossen.

Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid op een rijtje
De keuze voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid wordt vaak genomen op basis van gemak: de gang naar de notaris is niet nodig, alleen een bezoek aan de Kamer van Koophandel is genoeg en zelfs dat is niet nodig in alle gevallen. Een eenmanszaak is geschikt voor ondernemers die alleen werken. Voor mensen die samen met één of meerdere partners een bedrijf willen beginnen, is een maatschap, v.o.f. of c.v. geschikt.

Eenmanszaak

Maatschap

V.O.F.

C.V.

Oprichting

vormvrij: geen notariële akte vereist

vormvrij: geen notariële akte vereist, maar wel verstandig

vormvrij: geen notariële akte vereist, maar wel verstandig

vormvrij: geen notariële akte vereist, maar wel verstandig

Inschrijving

handelsregister

n.v.t.

handelsregister

handelsregister

Kapitaal in onderneming

niet verplicht

niet verplicht

niet verplicht

niet verplicht

Bestuur

eigenaar

maten

vennoten

beherende vennoten

Andere organen

geen

geen

geen

commanditaire vennoten

Aansprakelijkheid

privé

iedere maat voor een gelijk deel

iedere vennoot voor 100% privé

beherend vennoot voor 100% privé, commanditaire vennoot tot verstrekt kapitaal

Sociale zekerheid

wel volks-
verzekeringen, geen werknemers-
verzekeringen

wel volks-
verzekeringen, geen werknemers-
verzekeringen

wel volks-
verzekeringen, geen werknemers-
verzekeringen

wel volks-
verzekeringen, geen werknemers-
verzekeringen


Begin

De besloten vennootschap
Het oprichten van een besloten vennootschap (BV) is voor sommige ondernemers een grote stap. Vooroordelen en onterechte meningen maken dat het bedrijf een eenmanszaak, een maatschap of andere ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid blijft. Maar misschien is het beter om een rechtspersoon op te richten. De ondernemer is dan niet meer persoonlijk aansprakelijk en kan het ook tot fiscale voordelen leiden. Echte tariefsvoordelen zijn er sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 bijna niet meer. Voor ondernemers die een bedrijfswinst hebben van ca. € 150.000 of meer is het de moeite waard om de omzetting naar een vennootschap vanwege fiscale redenen te overwegen. Het kan gaan om een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap. Een naamloze vennootschap (NV) heeft aandelen aan toonder, terwijl een BV alleen aandelen op naam kent. De statuten van een BV moeten een zogenaamde blokkeringsregeling hebben. Hierdoor moet de aandelen bij verkoop eerst aan de andere aandeelhouders worden aangeboden. Een NV mag een dergelijke blokkeringsregeling hebben, maar is daartoe niet verplicht.

Oprichting van een BV
Een notariële akte is vereist bij de oprichting van een BV. Bij het eerste bezoek van de BV eigenaar in spe vraagt de notaris naar het doel van de onderneming en - als er sprake is van meerdere aandeelhouders - naar de beoogde verdeling van de zeggenschap en de winst. Ook moet hij weten wie de directeur zal worden en of er commissarissen worden aangesteld. Tenslotte vraagt de notaris op welke wijze de aandelen worden gestort. Dat kan contant, maar ook in natura. Het inbrengen van een onderneming (bijvoorbeeld de huidige eenmanszaak) is een voorbeeld van storting in natura.
Op basis van de verkregen informatie maakt de notaris een ontwerp-oprichtingsakte. Hierin staat onder andere beschreven:

Voordat de BV kan worden opgericht is een verklaring van geen bezwaar nodig van de minister van justitie. De notaris vraagt deze verklaring aan.
Bij omzetting van een eenmanszaak in een besloten vennootschap dient een daartoe bevoegde accountant een verklaring te verstrekken dat de waarde van hetgeen in de BV wordt ingebracht, minimaal de stortingsplicht beloopt.
Begin

Home